ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ||ಬೆಳಕನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಜೀವನಗಳು, ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತೆ: ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ 2024, ಕರ್ನಾಟಕ

ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ

to read this article in English please click here: gruha-jyoti-scheme ಪರಿಚಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ನಾಗರಿಕರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಗುರಿಯಿಟ್ಟ ‘ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ’ಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಿಗಲು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಈ ಉದ್ಯಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವು ವಿದ್ಯುತ್ ಖರ್ಚುಗಳ ಭಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ 200 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳ ವರೆಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಹಿಂದೆಯೇ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ … Read more